Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot open .jnlp file when asked to open with firefox web browser in ubuntu 11.10 using firefox 6

  • 2 trả lời
  • 210 gặp vấn đề này
  • 70891 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mrguga

more options

After upgrading to ubuntu 11.10 the firefox 6 browser cannot download and open .jnlp file from the interactivebrokers website. Usually I go to the IB website and download tws.jnlp file which is opened in the firefox web browser. But now when I click on the Open with Firefox Browser button, the firefox browser opens a new tab and display the same open window again.

Giải pháp được chọn

Seems that after upgrading to 11.10, jnlp files open with firefox instead of javaws (Java Web Start). If you right click the file on the download folder and choose "open with" you can manually select java web start. Ubuntu bug...

You can right click any .jnlp file and select "properties", go to "Open With" tab, mark Sun Java 6 Web Start and click "Set as Default". Should fix it. I don't know what would happen if you have the default ubuntu java instead of Sun's. Maybe this wouldn't be necessary.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 30

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Seems that after upgrading to 11.10, jnlp files open with firefox instead of javaws (Java Web Start). If you right click the file on the download folder and choose "open with" you can manually select java web start. Ubuntu bug...

You can right click any .jnlp file and select "properties", go to "Open With" tab, mark Sun Java 6 Web Start and click "Set as Default". Should fix it. I don't know what would happen if you have the default ubuntu java instead of Sun's. Maybe this wouldn't be necessary.

Được chỉnh sửa bởi mrguga vào

more options

delete this...

Được chỉnh sửa bởi mrguga vào