Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have just installed firefox 3.6.23,each time I click to open firefox the installation/application icon appears,how do I get rid of it? Thanks.

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

As above

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Make sure that Firefox gets installed properly.
Open the DMG file and drag the Firefox program to the application folder on your hard drive.
You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the disk image, but drag it out of the DMG folder instead.

more options

Many thanks for your prompt reply to my problem,which is very helpful !

more options

Giải pháp được chọn

You're welcome