Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just updated my Firefox, but with this update, one of my toolbars that I really want, isn't compatible. Is there a way to "go back" and get the previous Firefox so I can put my tool bar back?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LadieLed

more options

The toolbar was the Norton 360 toolbar. I know it doesn't affect the protection, we just like having it there, and I would just rather not have the updated Firefox as to not have that toolbar!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Thank you so much! The link you gave me worked!!