Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

does spell bound 4.0 work with the newest version of fire fox?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi corvairbob

more options

has anyone used spellbound 4.0 with the new version of fire fox? i keep firefox 3.6 because it allows me to use the spellbound spell checker. i find that spell checker works good for me. and when i try to upgrade to a newer version of firefox the spellbound program will not work.

Giải pháp được chọn

No, the version information at the bottom of the download page says - Works with Firefox 3.0 - 3.6.*

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/spellbound/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

No, the version information at the bottom of the download page says - Works with Firefox 3.0 - 3.6.*

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/spellbound/

more options

thanks that is what i figured. i have not yet found an easy to use spell checker program that works like the spellbound program does for me.