Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i do not have private browsing listed under tools-how do i add it ?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 92 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when i drop down tools menu i do not see option to start private browsing

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Private Browsing doesn't exist in Firefox 3.0 versions.

more options

You need to update to Firefox 3.6.x or 7.0.1 to have that feature.


There are other things that need your attention.

Your above posted system details show outdated plugin(s) with known security and stability risks that you should update.

  • Shockwave Flash 10.0 r42

Update the Flash plugin to the latest version.