Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why idm is not suppoted in mozilla 8.0 version. please help me.

  • 2 trả lời
  • 81 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I does'n download any video & any file with the help of idm. plesae help me

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox 8 is a Beta program, and most add-ons don't support the pre-release versions.

more options

http://www.internetdownloadmanager.com/news.html

Actually they have added support for the Firefox 8.0 Beta1 test build if you use the latest version of IDM 6.07 build 12.