Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Turn Off Privacy Tracker

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I was wondering if their is a way, to turn off the No-Tracking option you have. Is it a add-on, that can be deleted?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It's built in, not an addon. If you have the Do Not Track setting on, just uncheck it in the Firefox privacy options. It just adds an option to requests for webpages and with it off Firefox doesn't send anything in its place.

more options

It only makes Firefox send a DNT=1 header with the HTTP response headers that are send to the server. Firefox itself doesn't do anything more. It is up to the server to comply to that request.