Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Bookmarks Manager has disappeared from Firefox V 7.0.1 using Mac OS 10.7.1; how do I edit, delete, and rearrange bookmarks?

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nearlybrian

more options

No facility for managing (editing, deleting, rearranging) bookmarks appears from the Bookmarks tab.

Giải pháp được chọn

You don't have a menu item named Show All Bookmarks, under Bookmarks?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You don't have a menu item named Show All Bookmarks, under Bookmarks?

more options

Ok--I found it under show all bookmarks->bookmarks menu. Not very intuitive to me, and the help utility had no information.

Thanks

more options

I have used the bookmarks manager regularly through all Firefox updates. Today when I selected the Show All Bookmarks command, the bookmarks window did not appear. I regularly use multiple screens, but cannot find the manager window in mirrored screen nor split screen mode. I have tried the keystroke command for Show All Bookmarks, re-started Firefox and rebooted my MacBook. I am running OS 10.5.8 if it matters.

Thanks for any help on this.