Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a sync key, and have a new computer terminal, but when I enter the account details I created, it syncs nothing with my new computer. How do I fix this?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have a sync key, and have a new computer terminal, but when I enter the account details I created, it syncs nothing with my new computer. How do I fix this? There is nothing showing up when I sync with the sync key from my old terminal.

I have a sync key, and have a new computer terminal, but when I enter the account details I created, it syncs nothing with my new computer. How do I fix this? There is nothing showing up when I sync with the sync key from my old terminal.