Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

As I start to type, firefox crashes

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please provide a crash id or stacktrace -> https://developer.mozilla.org/en/How_to_get_a_stacktrace_for_a_bug_report

Does the crash still occur if you start Firefox in Safe Mode? http://support.mozilla.com/en-US/kb/Safe+Mode