Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove a bookmark I no longer want, I've only been able to delete them all and start over?.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BrianP59

more options

I just downloaded Firefox. I have Windows XP home 2002, and Internet Explorer 8. In learning to use bookmarks I ended up with bookmarks I really didn't want. Couldn't find a way to remove just the ones I didn't want so have removed them all twice and just started over. I tried using the remove or delete button, but it didn't work.

I just downloaded Firefox. I have Windows XP home 2002, and Internet Explorer 8. In learning to use bookmarks I ended up with bookmarks I really didn't want. Couldn't find a way to remove just the ones I didn't want so have removed them all twice and just started over. I tried using the remove or delete button, but it didn't work.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

All I do is open up the bookmarks, slide to the bookmark, right click, delete. Don't left click to hightlight the bookmark first... Good Luck