Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

under tools, options, programs - mailto does not appear to allow me to select gmail as my default. Help!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This has always worked up until someone started trying to resolve the recent sync issues a day or so ago.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to delete mimeTypes.rdf in the Firefox Profile Folder


  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Open Containing Folder