Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does in FF 7.01 Yogurttree theme reset to the firefox default theme after I turn of and restart my computer?

  • Không có trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

Every time I load enable the Yogurttree theme on my Firefox 7.01 it works fine until I turn off my computer. When I restart it Firefox is reset to the default theme. What do I need to do to keep the Yogurttree theme active?