Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add ons disabled

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi amkeew

more options

I have firefox 8.0 on my laptop i accidently disabled an add on how do i go about enabling that add on?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

1. click tools/addons

which will take you to add-ons page. Then enable your add-on (click the enable button next to your add-on). You'll be prompted to restart for the add-on to take effect. Do it and FF will restart automatically with your add-on enabled. You can check by going step 1.