Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to stop getting beta updates. How can I do that?

  • 2 trả lời
  • 24 gặp vấn đề này
  • 1557 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hcheskin

more options

I'm currently on the Firefox beta update channel. How can I move back to only released versions?

Giải pháp được chọn

Install a release version of Firefox to get on the Release Channel.

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Install a release version of Firefox to get on the Release Channel.

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

more options

That was easy! I downloaded Firefox ver 7.01, closed Firefox beta 8.0 and ran the install. It worked. Thanks.