Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get firefox to dominate my browser instead of opening in a seperate page browser?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I downloaded firefox on my computer but it opened in an entirely different browser, seperate from my home page browser. I wanted firefox to be my main browser. Is Xfinity or Norton, or Internet Explorer keeping firefox from becoming the dominant browser? Or am I doing something wrong when I download?? ruth Do I just try downloading it again or what?