Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove Ctrl+click requirement to bookmark

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can you make this happen? I hate having to hold ctrl to bookmark things when it was so much easier before.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

No, that's not my problem. That's an easy fix in the Firefox settings.

more options

I don't think that you can do that if you bookmark a link by dragging the tab on the Bookmarks Toolbar. In that case you need to press the Ctrl key before starting to drag the tab to make a copy. It should work for the current tab if you drag the favicon in the location bar on the Bookmarks Toolbar or to the sidebar.