Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you delete temp files in FF?

 • 4 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1668 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cjake

more options

Before switching to FF, I used IE for my browser. when it slowed down, there was an option to remove temp files. That usually solved the problem. I haven't figured out how to do this in FF. Is there a way to do this?

Thanks cjake

Giải pháp được chọn

Temporary Internet Files are called the "cache" in Firefox. The cache shouldn't affect performance in Firefox, but just to make sure, here's how to delete it:

 1. Click on the Firefox button
 2. Click on Options
 3. Click on the Advanced section
 4. In the advanced tab, go to the Network tab
 5. Click the Clear Now button next to the sentence that shows how much hard disk space your cache takes up.

However, you may also want to take a look at this article if Firefox is getting a bit slow:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox%20is%20slow

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can clear the cache with these instructions - How to clear the Firefox cache. Sometimes it helps to clear both your cookies and cache.

more options

Giải pháp được chọn

Temporary Internet Files are called the "cache" in Firefox. The cache shouldn't affect performance in Firefox, but just to make sure, here's how to delete it:

 1. Click on the Firefox button
 2. Click on Options
 3. Click on the Advanced section
 4. In the advanced tab, go to the Network tab
 5. Click the Clear Now button next to the sentence that shows how much hard disk space your cache takes up.

However, you may also want to take a look at this article if Firefox is getting a bit slow:

https://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox%20is%20slow

more options

Worked! Thanks Verdi. cjake

more options

Worked! Thanks Verdi. cjake