Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't run BBC iPlayer when using Netbook with XP and recommended Flash Player.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

On my Netbook running XP and a broadband connection, Firefox won't run BBC iPlayer even though it has had the Flash Player upgraded as recommended. The player stalls and won't stream or start a menu for streaming the "live" content from the Radio Station.

The problem doesn't exist when using Google Chrome as an alternative to Firefox. So this is obviously a Firefox incompatibility problem with Flash Player

On my Netbook running XP and a broadband connection, Firefox won't run BBC iPlayer even though it has had the Flash Player upgraded as recommended. The player stalls and won't stream or start a menu for streaming the "live" content from the Radio Station. The problem doesn't exist when using Google Chrome as an alternative to Firefox. So this is obviously a Firefox incompatibility problem with Flash Player