Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I accidentally closed a tab. Just before I cleared my history. How do I reopen the tab?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

While on a website I was closing useless tabs. Accidentally I closed the wrong tab. Sadly I deleted my ENTIRE history so how do I reopen the tab?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If the tab isn't in History > Recently Closed Tabs and you also cleared cache and history then that URL is lost.