X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

How to undo FULL SCREEN, and get task and toolbars back?

Được đăng

HOW DO I RESTORE TOOLBARS & TASKBAR?

HOW DO I RESTORE TOOLBARS & TASKBAR?

Giải pháp được chọn

Full Screen Mode:

 • the F11 key toggles Full Screen Mode on and off
 • ALT+V+F will toggle Full Screen Mode on and off
 • move your cursor to the top edge of the screen, right-click in the blank area on one of the toolbars that slide down and choose "Exit Full Screen Mode"
 • press the ALT key or the F10 key to temporarily display the Menu Bar and click View > Full Screen to check or un-check it (checked=Full Screen Mode on; un-checked=Full Screen Mode off)
 • See --> http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 2

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

I went to "Full Screen"

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 10.3 r183
 • 4.0.60531.0
 • NPWLPG
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.4.5"

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2

Thông tin chi tiết

SafeBrowser 543 giải pháp 2390 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Full Screen Mode:

 • the F11 key toggles Full Screen Mode on and off
 • ALT+V+F will toggle Full Screen Mode on and off
 • move your cursor to the top edge of the screen, right-click in the blank area on one of the toolbars that slide down and choose "Exit Full Screen Mode"
 • press the ALT key or the F10 key to temporarily display the Menu Bar and click View > Full Screen to check or un-check it (checked=Full Screen Mode on; un-checked=Full Screen Mode off)
 • See --> http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen


If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when signed-in to the forum.Not related to your question, but...

You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary:

Full Screen Mode: *the F11 key toggles Full Screen Mode on and off *ALT+V+F will toggle Full Screen Mode on and off *move your cursor to the top edge of the screen, right-click in the blank area on one of the toolbars that slide down and choose "Exit Full Screen Mode" *press the ALT key or the F10 key to temporarily display the Menu Bar and click View > Full Screen to check or un-check it (checked=Full Screen Mode on; un-checked=Full Screen Mode off) *See --> http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen '''If this reply solves your problem, please click "Solved It" next to this reply when <u>signed-in</u> to the forum.''' ------------------------- Not related to your question, but... You may need to update some plug-ins. Check your plug-ins and update as necessary: *Plug-in check: https://www-trunk.stage.mozilla.com/en-US/plugincheck/ *Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in: [https://support.mozilla.com/en-US/kb/Using%20the%20Shockwave%20plugin%20with%20Firefox#w_installing-shockwave Installing ('''''or Updating''''') the Shockwave plugin with Firefox] *Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape: [https://support.mozilla.com/en-US/kb/Using%20the%20Adobe%20Reader%20plugin%20with%20Firefox#w_installing-and-updating-adobe-reader Installing/Updating Adobe Reader in Firefox] *Shockwave Flash (Adobe Flash or Flash): [https://support.mozilla.com/en-US/kb/Managing%20the%20Flash%20plugin#w_updating-flash Updating Flash in Firefox] *Next Generation Java Plug-in for Mozilla browsers: [https://support.mozilla.com/en-US/kb/Using%20the%20Java%20plugin%20with%20Firefox#w_installing-or-updating-java Installing or Updating Java in Firefox]