Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to stop firefox from automatically restoring all my tabs after crash?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever my computer crashes or I have to force quit firefox, the next time I open it, it will immediately try to open all of the tabs I had open previously, causing major slowdown and memory hogging. I have to force quit again for it to bring up the normal restore tabs dialog. Is there any way to prevent this from happening?

Giải pháp được chọn

Set the pref browser.sessionstore.max_resumed_crashes to 0 on the about:config page to get the about:sessionrestore page immediately with the first restart after a crash has occurred or the Task Manager was used to close Firefox.

That will allow you to deselect the tab(s) that you do not want to reopen, but will allow to reopen other tabs.

See:

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Set the pref browser.sessionstore.max_resumed_crashes to 0 on the about:config page to get the about:sessionrestore page immediately with the first restart after a crash has occurred or the Task Manager was used to close Firefox.

That will allow you to deselect the tab(s) that you do not want to reopen, but will allow to reopen other tabs.

See:

See also: