Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get Firefox to remember usernames, but NOT any passwords?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of the options I saw in the settings are for both or for none.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Use form fill in Firefox or a form fill extension if you only want to save the user name.