Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does firefox support WebP format?

  • 2 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 887 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi faospark

more options

google chrome and opera natively support WebP image format. i want to make sure , Does firefox support this format or not ? If the answer is no , please add this feature in the wishlist ..!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

No, Firefox does not support WebP and it is currently not planned to add support.

There's an implementation bug here: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=webp

And some more explanation why this bug is currently won'tfixed, here: http://muizelaar.blogspot.com/2011/04/webp.html

Hope this helps!

more options

I hope in the near future the plan to add support for webp . it has very strong compression and really helps site's speed