Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

slow script message crome:/browser/content/tab browser./xml:537

  • Không có trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

why does script run slow causing freeze error message crome:/browser/content/tab browser. xml:537 this happens mostly on facebook when trying to play games , farmville, or cityville system is windows vista