Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

remember my password in mozzila

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Before I was Using Mozzila. I do not need to type my email adress and password frequently to sign in on facebook. But now after updating Mozzila many times it is not working any more. How do I enable or Disable that option once again?