Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

early on to improve security I would respond "never" when asked if I wanted Firefox to save password. Is there any way to reverse that setting for a web site?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Michael Verdi

more options

how do I "reverse" a "never save" for a website's password?

Giải pháp được chọn

You have to remove the save password exception for that website. Follow the instructions here: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Username%20and%20password%20not%20remembered#w_password-manager-settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You have to remove the save password exception for that website. Follow the instructions here: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Username%20and%20password%20not%20remembered#w_password-manager-settings