Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where are download files

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have a new computer running Windows 7. I am using Firefox 6.0.2. The options window shows that Downloads are being saved to a folder called Downloads which has a path "Desktop/[MyName]/Downloads." When I open that path none of the files I have recently downloaded appear. Yet when I click "Ctl-J" they all show up. Where are the downloaded files?

I have a new computer running Windows 7. I am using Firefox 6.0.2. The options window shows that Downloads are being saved to a folder called Downloads which has a path "Desktop/[MyName]/Downloads." When I open that path none of the files I have recently downloaded appear. Yet when I click "Ctl-J" they all show up. Where are the downloaded files?