Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Make Firefox forget a username

  • 1 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 2038 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I mistakenly typed in my password immediately following my username and now it remembers that "username" every time I go to sign in. I do not want to delete all my saved passwords or cookies and have specifically gone in and deleted all cookies related to this specific website. How do I get Firefox to "forget" that one username?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Click the (empty) input field on the web page to open the drop down list
  • Highlight an entry in the drop down list
  • Press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to remove it.