Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change the firefox orange tab to another colour?

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 175 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to change the firefox tab colour. I did find an app that does this but I'd like to find out of firefox has its own setting first... I don't mean text colour or the colour of things on web sites, I just mean the tab on the menu...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This addon is for you:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/app-button-color/

thank you

Please mark "Solved" the answer that really solve the problem, to help others with a similar problem.

more options

I use code in userChrome.css to remove the Firefox text and change that button in the Firefox logo.


#appmenu-toolbar-button { list-style-image: url("chrome://branding/content/icon16.png"); }
#appmenu-toolbar-button > .toolbarbutton-text { display: none!important; }