Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open another Firefox window, the web page I go to has the address of "Go to Web Page"; how do I get the selected website's http address in the address window?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

The first Firefox window I open has everything OK. The subsequent Firefox windows have a double frame at top of the window frame, http address reads "Go to Web Page" and there are no features below the http blank such as "Latest Headlines"C