Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two programs, Clipomatic and ShortKeys, does not work after updating to Firefox 3.6.22 today

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Two utility programs, Clipomatic (a clipboard caching program) and ShortKeys (a text replacement program), no longer work in Firefox after upgrading to v. 3.6.22 today and updating Flash. They still work in other programs and browsers. It is ONLY in Firefox that I cannot use them.

Two utility programs, Clipomatic (a clipboard caching program) and ShortKeys (a text replacement program), no longer work in Firefox after upgrading to v. 3.6.22 today and updating Flash. They still work in other programs and browsers. It is ONLY in Firefox that I cannot use them.