Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I fix the back and forward button feature on my Logitech Unifying mice?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Ever since the latest automatic FFX update to 6.0.2 my fancy new Logitech Unifying Mice, both the M505 and the M510 no longer function properly in FFX. The middle multi-function scroll-wheel, button used to be the back button when pushed sideways to the left and forward when pushed sideways to the right.

I've updated software in the Logitech unifying software, I've reset the settings for the button controls. nothing seems to work. Please help

Ever since the latest automatic FFX update to 6.0.2 my fancy new Logitech Unifying Mice, both the M505 and the M510 no longer function properly in FFX. The middle multi-function scroll-wheel, button used to be the back button when pushed sideways to the left and forward when pushed sideways to the right. I've updated software in the Logitech unifying software, I've reset the settings for the button controls. nothing seems to work. Please help