Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore bookmarks from files in windows?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi DPMR

more options

I can't access to the windows on my laptop because I have some problems. I have a windows XP version.

I need the bookmarks which is saved on the Mozilla Firefox Browser. But as I said I can't access to the windows.

Is there anyway to recover the bookmarks from some file/files in windows? maybe in the documents and settings folder?

I can't access to the windows on my laptop because I have some problems. I have a windows XP version. I need the bookmarks which is saved on the Mozilla Firefox Browser. But as I said I can't access to the windows. Is there anyway to recover the bookmarks from some file/files in windows? maybe in the documents and settings folder?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Give this a read, make special note to Copying files between profile folders.

 Recovering important data from an old profile