Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have instaled Firefox on WinXp, and when a I try to open FF i get a mesage: C:/Program Files/Mozila Firefox/ firefox.exe The handle is invalid. How to resolve this? I have Admin rights

  • Không có trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

I have instaled Mozila Firefox on a new Dell laptop witch runs Windows Xp Profesional (I have Administrator rights) and when i try to run Mozila Firefox i get the message C:/Program Files/Mozila Firefox/ firefox.exe The handle is invalid. I also tryed to install a previos version of Mozila but it's all the same. How to resolve this problem? Thankyou