X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Install older version of Firefox for Mac OSX 10.4.11

Được đăng

I accidentally downloaded and wrote over the Firefox version I had with the new 7.0 version of Firefox after I read that my Mac OSX 10.4.11 is not compatible. Is there a way to download an older version, a compatible version of Firefox?

I accidentally downloaded and wrote over the Firefox version I had with the new 7.0 version of Firefox after I read that my Mac OSX 10.4.11 is not compatible. Is there a way to download an older version, a compatible version of Firefox?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Chỉ một hoặc hai lần

Điều này bắt đầu khi...

This morning

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; en) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/4.1.3 Safari/533.19.4

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17540 giải pháp 158604 câu trả lời
Được đăng
Firefox 3.6.x (Mac OS X 10.4 and later) can be found here: * http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html * http://www.mozilla.com/firefox/3.6/system-requirements/
heidigury 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

[https://support.mozilla.org/en-US/kb/Installing%20a%20previous%20version%...] Before you download an earlier version of Firefox, read Mozilla's caveat (above).

Which has a link to the following Mozilla website of downloads for recent and old versions of Firefox: Install-older-version-of-Firefox

[[https://support.mozilla.org/en-US/kb/Installing%20a%20previous%20version%20of%20Firefox|Mozilla-Support-article-about-installing-a-previous-version]] Before you download an earlier version of Firefox, read Mozilla's caveat (above). Which has a link to the following Mozilla website of downloads for recent and old versions of Firefox: [https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/ Install-older-version-of-Firefox]
philipp
  • Top 25 Contributor
  • Moderator
5315 giải pháp 23477 câu trả lời
Được đăng

since this question is still getting a lot of traffic - firefox 3.6.28 unfortunately was the last version of the browser which supported mac osx 10.4.11 and the powerpc architecture.

there's the tenfourfox project which is porting the up-to-date version of mozilla's browser to powerpc. the downside is tenfourfox doesn't support plugins like flash or java. for more information see: www.floodgap.com/software/tenfourfox

Firefox no longer works with Mac OS X 10.4 or PowerPC processors

since this question is still getting a lot of traffic - firefox 3.6.28 unfortunately was the last version of the browser which supported mac osx 10.4.11 and the powerpc architecture. there's the tenfourfox project which is porting the up-to-date version of mozilla's browser to powerpc. the downside is tenfourfox doesn't support plugins like flash or java. for more information see: www.floodgap.com/software/tenfourfox [[Firefox no longer works with Mac OS X 10.4 or PowerPC processors]]
cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17540 giải pháp 158604 câu trả lời
Được đăng

Note that TenFourFox only works with a Power PC processor and not with an Intel processor that the original poster has.

Note that TenFourFox only works with a Power PC processor and not with an Intel processor that the original poster has.
f.rabe 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

None of links I tried for Mac on the page http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html are working. But I found a version on the FTP server: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.6.28/mac/

None of links I tried for Mac on the page http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html are working. But I found a version on the FTP server: https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.6.28/mac/

Được chỉnh sửa bởi f.rabe vào

yvonnef 0 giải pháp 1 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

Thank you so much! I clicked on the en-US link and I got my old version of Firefox back with bookmarks intact. xoxoxoxo

Thank you so much! I clicked on the en-US link and I got my old version of Firefox back with bookmarks intact. xoxoxoxo