Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I download your Firefox 6.0.2 upgrade to replace Firefox 3.6

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

This is a Binary file update and when asked I enter"Save file" a pop up then appears saying all files updated. The next time I start up it says I am running Firefox 3.6 and tells me to update to 6.0.2. can you talk me through the downloading proceedure necessary to upgrade? Thankyou, Michael H Monaghan.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Download Firefox 6.0.2 using one of the following links:

Uninstall your current Firefox

Install Firefox 6.0.2 using the downloaded & saved Firefox installer file

Check and tell if its working.