Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I clear the message thatI don't have the latest version?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Upgraded to v.6.0.1 but always opens in http://www.mozilla.org/en-US/firefox/4.0.1/firstrun/.

How can I clear the message that this is not the latest version?

I've uninstalled and reinstalled from fresh download but message still appears. Problem is only on one user account on my laptop - the other is up to date with no error message.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Many thanks. I've reset my home page and all is well.

Regards Jacqui