Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't put an IP address or web address in Firfox 6.01. location bar since upgrade

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

1) I can't put an IP address in the location bar, Firefox 6.01. I press enter and it takes me to Google search results same with web pages (Example to program your router or any remote access) Can't use about:config in location bar to modify. I can't put an IP address or web address in Firfox 6.01. location bar, I press enter and it takes me to several serach results? I put in a web address and it takes me to search engine results instead of the webpage. I don't see the full address in the location bar anymore for direct access or cutting and pasting a page. What happened?

1) I can't put an IP address in the location bar, Firefox 6.01. I press enter and it takes me to Google search results same with web pages (Example to program your router or any remote access) Can't use about:config in location bar to modify. I can't put an IP address or web address in Firfox 6.01. location bar, I press enter and it takes me to several serach results? I put in a web address and it takes me to search engine results instead of the webpage. I don't see the full address in the location bar anymore for direct access or cutting and pasting a page. What happened?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).