Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you remove the problem "403 access forbidden" when you try to log on to a ligitimate web site?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
more options

I am using Firefox as my browser and have it open Yahoo . With the main Yahoo screen up I want to open the web site for USAA.COM . I enter USAA and click on enter and get the error message "403 Forbidden". This happens for any other web site I'm trying to access. However, if I enter USAA.com in the upper window(mozilla.com) as http:/usaa.com and click on enter I get the USAA web site. What is going on between Yahoo, Firefox and the USAA web site? I did not have this problem with entering a web site I wanted in Yahoo until a month ago. I rebooted my system to a prior date (August 6th) and I found out how to navigate to a web site using the mozilla.com. The 430 error message still comes up when I try to navigate to a web site using the Yahoo bar.

I am using Firefox as my browser and have it open Yahoo . With the main Yahoo screen up I want to open the web site for USAA.COM . I enter USAA and click on enter and get the error message "403 Forbidden". This happens for any other web site I'm trying to access. However, if I enter USAA.com in the upper window(mozilla.com) as http:/usaa.com and click on enter I get the USAA web site. What is going on between Yahoo, Firefox and the USAA web site? I did not have this problem with entering a web site I wanted in Yahoo until a month ago. I rebooted my system to a prior date (August 6th) and I found out how to navigate to a web site using the mozilla.com. The 430 error message still comes up when I try to navigate to a web site using the Yahoo bar.