Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the proper way to run 5x and 6x on the same computer?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mskopel

more options

I need to run multiple versions of FF on my Mac / Lion. Is there a proper way to do this? All I've seen are instructions for running 3x and 4x.

Thanks.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The instruction are the same for each Firefox version.

You need to install each version in its own folder and make sure that you start each version with a different profile folder.


more options

Thanks cor-el. Just need to know nothing has changed since the early releases.