Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No way to find release notes except google

  • Không có trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox -> Help -> About Firefox does not contiain a link to the release notes, http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ doesn't link to them,http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ no link here either, not even here http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html and lastly I don't think the new Startup page after installing/upgrading firefox includes it either.

I had to google for them and even then google only returned a result for the 6.0 notes and I had to manually change the URL to reach the 6.0.1 notes.


My question is thus simple, why since I think Firefox 4, have you chosen to make it notably harder to find release notes? And why are release notes not available immediately after the release of an update sometimes?

Firefox -> Help -> About Firefox does not contiain a link to the release notes, http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ doesn't link to them,http://www.mozilla.org/en-US/firefox/fx/ no link here either, not even here http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all.html and lastly I don't think the new Startup page after installing/upgrading firefox includes it either. I had to google for them and even then google only returned a result for the 6.0 notes and I had to manually change the URL to reach the 6.0.1 notes. My question is thus simple, why since I think Firefox 4, have you chosen to make it notably harder to find release notes? And why are release notes not available immediately after the release of an update sometimes?