Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am trying to form groups when I drag one window on top of another they scoot out of the way instead of forming a window..help

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi annie822

more options

Can not create tab groups

Tất cả các câu trả lời (4)

more options
more options

This is what the site states “To make a new group, simply drag one tab out of the group and then drag a second one on top of it. A box will be drawn around them. “ but when I try to drag one on top of the other it just scoots aside and does not form a group

more options

Giải pháp được chọn

more options

That solved it thanks :)