On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am a web editor for an organization website. After updating to 6, I can no longer edit the page. The editing page comes up as html gibberish

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I edit a website through Sitecore for an organization. After updating to Firefox 6, my editor window comes up as html gibberish. This is a secured site for editing so the webpage available to the public looks fine. I did a screen shot put it won't cut and paste to this window.

I edit a website through Sitecore for an organization. After updating to Firefox 6, my editor window comes up as html gibberish. This is a secured site for editing so the webpage available to the public looks fine. I did a screen shot put it won't cut and paste to this window.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can attach a screenshot if you add a new post to your thread. You can't attach a screenshot to the first post.