Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i open modzilla, instead of going to my home page - my yahoo - i get a charter business page instead

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

I have had a problem with opening up modzilla - instead of my home page, my yahoo, i get a charter business page. i do not have a business at my home. internet explorer does not do this, but i really prefer modzilla.