Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox bookmarks are too difficult to organize even following directions.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hasan

more options

I want to arrange my bookmarks in multiple folders not currently on the menu, for example: classes, professional organizations, research, daily use, and the like. I used to be able to do this easily by just asking to create a new folder, then dragging it to where I want it and filling it with the bookmarks I want in it. I could also delete bookmarks by dragging them to the trash. Can't you make it that simple? JRaitt

I want to arrange my bookmarks in multiple folders not currently on the menu, for example: classes, professional organizations, research, daily use, and the like. I used to be able to do this easily by just asking to create a new folder, then dragging it to where I want it and filling it with the bookmarks I want in it. I could also delete bookmarks by dragging them to the trash. Can't you make it that simple? JRaitt

Tất cả các câu trả lời (1)

more options