Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Get a blank page whenever I type in a new web address

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since I upgraded Firefox, the browser gave me a blank page every time I typed in a new web address in the address bar. It had no problem in loading the webpage when I clicked a web address from my store bookmarks. I had to revert back to an earlier version 3.6.20.

Since I upgraded Firefox, the browser gave me a blank page every time I typed in a new web address in the address bar. It had no problem in loading the webpage when I clicked a web address from my store bookmarks. I had to revert back to an earlier version 3.6.20.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox (Tools) > Add-ons > Appearance/Themes).


Another possible cause is a problem with the file places.sqlite that stores the bookmarks and the history.