Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm using FF 2.0.0 and Windows ME. Is there a more recent FF version compatible with my system?

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi saddog

more options

1: I can't update Firefox automatically

2. Adobe shockwave errors show up frequently.

What is the latest version of Firefox that runs on Windows ME and can I download it? Will the shockwave issue go away?

Giải pháp được chọn

No sorry the last version to work on the old Windows ME was the Firefox 2.0.0.20 that you have.

As of Firefox 3.0.* and newer the earliest that Firefox ran on was Windows 2000.

The KernalEX may be able to work on your WinME in patching it so it can run some programs like it was Win200/WinXP though the newest you may be able to run will be the Firefox 3.6.* (3.6.20 is current).

http://sourceforge.net/projects/kernelex/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

No sorry the last version to work on the old Windows ME was the Firefox 2.0.0.20 that you have.

As of Firefox 3.0.* and newer the earliest that Firefox ran on was Windows 2000.

The KernalEX may be able to work on your WinME in patching it so it can run some programs like it was Win200/WinXP though the newest you may be able to run will be the Firefox 3.6.* (3.6.20 is current).

http://sourceforge.net/projects/kernelex/

more options

Thanks, James. You've been very helpful!

more options

ff 2.0.0.20 3 35 36 4 5 6 601 602 n,/mljhikjmnl;jhuk