Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I tried your menus and my bookmark menu does not have everything that is in your article. Help!

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I tried to follow one of the articles on creating folders in the bookmarks menu and there are elements in my menu that are missing, such as creating folders. Plus because these are missing other menus in the bookmarks have links that are grayed out