Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does not recognize Firefox 6.0.dmg

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I tried to download firefox 6.0, I got an error message "Fireofx 6.0.dmg is not regognized." The same thing happened over and over. What should I do?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

more options

10.4.11. I got it. Thanks.

more options

Firefox 4 and later require at least OS X 10.5 and an Intel Mac.

Firefox 3.6.x (Mac OS X 10.4 and later) can be found here: